ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Aktuality

Aktuality

Vzdělávání žáků na 1. stupni od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

na základě nařízení vlády ČR bude od 25. 5. 2020 umožněno vzdělávání žáků 1. stupně v budově školy. Docházka žáků do školy je dobrovolná. Pokud zákonní zástupci žáka ke vzdělávání přihlásí, vztahují se na něj i podmínky omlouvání jeho případné absence stanovené školním řádem. Žáci budou vzděláváni ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků, složení skupin je neměnné do 30. 6. 2020.

Touto cestou Vás žádáme, abyste nejpozději do 18. 5. 2020 do 8:00 hod. nahlásili v sekretariátu školy buď emailem (maslanova@zsotrtrav.cz) nebo prostřednictvím Edookitu, zda vaše dítě bude docházet do školy, a doplnili, jestli se bude účastnit pouze dopoledního vzdělávání (cca do 11:40 hod.), nebo i odpoledního (max. do 16:00 hod.). Přihlásit dítě dodatečně není možné.

V případě, že se rozhodnete pro zařazení Vašeho dítěte do školní skupiny, žák první den nástupu přinese vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (obdrželi jste mailem nebo k dispozici na vrátnici školy). Pokud Čestné prohlášení nebude mít, nebude mu umožněn vstup do školy.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Cesta do školy a ze školy, pohyb před školou
Na žáky se vztahují obecná pravidla chování stanovená mimořádnými nebo krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržování odstupu 2 metry.
- Žáky před školou vyzvedávají vyučující jednotlivých skupin (podle nastaveného harmonogramu). Příchod jednotlivých skupin je organizován tak, aby se žáci spolu nesetkávali.
- Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům.
- Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení (bude kontrolováno při vstupu do budovy školy).
- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, příp. jeho vyřazení ze skupiny.

Ve třídě
- Při příchodu do školy se žáci přezují, provedou potřebné hygienické úkony a poté odejdou do třídy, i zde probíhá dezinfekce rukou.
- Ve třídě má žák své stálé místo po celou dobu vzdělávání, v lavicí sedí sám.
- Povinnost mít ve třídě nasazenu roušku je na rozhodnutí každého učitele.
- Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
- Žáci se pohybují pouze na patře, kde probíhá výuka.
- Škola vede evidenci o docházce žáků.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
- Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáky. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Vzdělávací aktivity
- Škola bude otevřena od 7:30 do 16:00 hod.
- Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.
- Vzdělávání žáků bude probíhat denně po dobu 4 vyučovacích hodin.
- Možnost stravování ve školní jídelně není možné, obědy budou žákům zajišťovány pouze formou studených balíčků.

Škola zajistí
- Důkladný úklid, dezinfekci a pravidelné větrání všech využívaných prostor.
- Dostatek dezinfekčního materiálu.
- Dodržování hygienických předpisů pro provoz školy a pobyt žáků ve škole.

Mgr. Eva Horňáková, ředitelka školy

zpět na seznam aktualit