ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Filozofie školy

Filozofie školy

„Škola pro všechny, škola hlavně pro život“


Naše škola by měla být místem

 • kam žáci budou chodit rádi a beze strachu
 • kde žáky učitelé budou rádi učit
 • dobře vybaveným, estetickým a příjemným, kde se žáci i učitelé budou cítit dobře
 • kde se všichni budou cítit svobodní v mezích daných pravidel, které chápou a respektují
 • kde vládne vzájemná úcta a spolupráce, uznání , snášenlivost, důvěra a přátelství
 • kde budou žáci rozvíjet své sebevědomí
 • kde vzdělávací program bude přispívat k rozvoji kompetencí nutných pro budoucí život a práci, kde motivujeme žáky k celoživotnímu vzdělávání
 • kde budeme vést žáky k volbě povolání a za tím účelem podporovat výuku pracovního vyučování a praktických činností, nabídneme širší spektrum volitelných předmětů
 • kde si dobře uvědomujeme tradice školy, města a regionu
 • kde se budou rodiče podílet aktivně na akcích školy a budou ve škole vítáni


Naše žáky budeme učit

 • rozvíjet své schopnosti po všech stránkách bez obav z neúspěchu
 • přijímat zodpovědnost za sebe, za druhé, za životní prostředí
 • pečovat o své psychické, fyzické a emocionální zdraví
 • vyjadřovat a obhajovat svoje názory, vyslovovat závěry, hovořit o nich
 • plánovat a organizovat svou práci, spolupracovat, hledat, objevovat,
 • smysluplně a užitečně používat získané poznatky a dovednosti
 • řešit praktické situace a tím se později dobře uplatnit na trhu práce
 • účelně využívat komunikačních a informačních technologií
 • pracovat s informacemi a umět se učit, pracovat s chybou


Naši učitelé vědí

 • že v základní škole jde o to, osvojit si základní poznatky o životě kolem sebe, že nelze naučit všechno, že dítě nemá být chodící encyklopedie
 • že kvalitu vzdělávání nelze založit jen na posuzování chyb žáka a na připravenosti k přijímacím zkouškám
 • že není dobré předkládat žákům jen hotové poznatky, ale mají vést žáky k tomu, aby vše nové získali na základě své činnosti, pozorování, pokusů, objevování,
 • o důležitosti multikulturní a environmentální výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu
 • že chtějí dbát na prevenci sociálně patologických jevů a šikany
 • že je dobré používat efektivní metody a formy školní práce jako je skupinové (kooperativní), projektové vyučování, činnostní učení zaměřené na praxi, výukové programy, učení v přírodě, vytváření žákovského portfolia
 • že mají vést těmito metodami žáky k týmové práci, vzájemné pomoci,vzájemnému respektu, ale i umění prosadit svůj názor, k podnikání a vynalézavosti
 • pro život v EU je potřeba posílit výuku cizích jazyků
 • vedení školy podporuje týmovou spolupráci učitelů a jejich odbornou způsobilost
 • je třeba zařazovat i akce k oživení školního života, protože - dobrá škola děti baví!