ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Jak pomáhá školní psycholog

Jak pomáhá školní psycholog

Žákům

 • provádí psychologickou diagnostiku žáků s výukovými a výchovnými problémy
 • nabízí psychologickou intervenci žákům se specifickými poruchami učení
 • diagnostikuje mimointelektové faktory ovlivňující školní výkon
 • spolupracuje na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • zúčastní se pohovoru s žáky s rizikovým chováním, výukovými a výchovnými problémy
 • spolupracuje na primární prevenci rizikového chování
 • spolupracuje na kariérovém poradenství žáků 9. ročníku
 • pomáhá žákům v krizových situacích, při osobních nesnázích

 

Třídě

 • mapuje třídní klima a spolupracuje s pedagogy na jeho vytváření
 • ve spolupráci s třídními učiteli se podílí na realizaci preventivních programů pro třídy
 • pomáhá řešit komunikačně náročné situace ve třídě

 

Rodinám

 • zúčastní se pohovoru s žáky s rizikovým chováním, výukovými a výchovnými problémy
 • nabízí konzultační a poradenské služby
 • pomáhá rodičům správně řešit domácí přípravu dětí na výuku
 • spolupracuje na rozhodování o odkladu školní docházky

 

Pedagogům

 • spolupracuje s pedagogy při péči o žáky s poruchami učení
 • spolupracuje s pedagogy při práci s žáky s rizikovým chováním, poruchami chování a při řešení nekázně, šikany, záškoláctví
 • pomáhá při řešení vzniklých sociálně patologických jevů
 • pomáhá v krizových situacích
 • spolupracuje s pedagogy při práci s dětmi cizinců
 • spolupracuje s pedagogy při mapování a utváření třídního kolektivu
 • spolupracuje s pedagogy v oblasti kariérového poradenství
 • nabízí individuální konzultace v oblasti výchovy, vzdělávání a práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
 • dle potřeby se zúčastní rozhovoru učitele a rodičů problémových žáků
 • snaží se o posílení dobré komunikace mezi rodiči a školou

 

Pomáhám vytvářet příjemnou a bezpečnou školní atmosféru, týmovou spolupráci celého pedagogického sboru a otevřenou komunikaci mezi rodinou a školou.

Konzultace jsou samozřejmě důvěrné, já sama jsem vázána mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů.

S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Služby školního psychologa jsou bezplatné.