ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - O nás. Kontakty

O nás. Kontakty

Základní škola Trávníky – škola pro všechny, škola hlavně pro život

 

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem Pomáháme si růst, nabízíme bezpečné a přívětivé klima školy a respektující vztahy žák – učitel – rodič.

Jsme zapojeni do sítě Tvořivých škol – ve výuce využíváme metody činnostního učení, které dětem svou názorností usnadňují zvládnutí učiva. Hlásíme se také k projektu EKOŠKOLA. Pořádáme projektové dny i výjezdy do zahraničí, organizujeme školy v přírodě, plavecký výcvik, lyžařské kurzy, výuku doplňuje exkurzemi a výlety, účastí v soutěžích.

Ve škole velmi aktivně pracuje školní poradenské pracoviště, věnujeme se intenzivně prevenci rizikových jevů. Škola má zkušenosti se vzděláváním různých typů žáků. Žáky, kteří mají speciální vzdělávací potřeby či zdravotní znevýhodnění, běžně integrujeme do tříd, zohledňujeme při vyučování jejich potřeby a připravujeme pro ně výuku podle individuálních vzdělávacích plánů, případně zapojujeme do výuky asistenta pedagoga. Pracuje u nás školní psycholog, který se podílí mj. na posílení pozitivního klimatu ve třídách, nápravě školní neúspěšnosti, pomáhá žákům najít svůj styl učení.

Škola má zkušenosti i se žáky ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, jejich vzdělávání se snaží zlepšit podpůrnými opatřeními.

Naše škola byla oceněna Ligou lidských práv titulem Férová škola za vytváření spravedlivého prostředí pro všechny děti.

Patříme do sítě Mezinárodních bezpečných škol. Cílem projektu je tvorba bezpečného školního prostředí, kam se rodiče nebojí své dítě poslat; v rámci projektu dospělí i děti získávají praktické informace a osvojují si dovednosti k ochraně vlastního zdraví.

Děti připravujeme na život v Evropské unii i kvalitní výukou cizích jazyků. Vyučujeme anglický jazyk jako povinný předmět už v 1. třídách. Jako druhý cizí jazyk si žáci mohou zvolit německý nebo ruský jazyk.

Naše škola má i sportovní úspěchy. Tradičně se nám daří v kolektivních míčových hrách či v atletice.

Ve škole pracuje aktivně školní žákovský parlament. Velmi výrazně se podílí na životě školy sdružení rodičů, které organizuje např. sportovní turnaje, vánoční a velikonoční dílny. Při spolupráci s mateřskou školou se zaměřuje na přípravu dětí předškolního věku na úspěšné a bezproblémové zahájení školní docházky.

 

Víme, že dobrá škola děti baví, a proto se snažíme být školou, do které chodí děti rády, školou, ve které se nikdo nenudí, a hlavně školou, která žáky dobře připraví do života.