ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Výchovný poradce

Výchovný poradce

 

Mgr. Martina Fabriková

Telefon: 576 771 609

Email: fabrikova@zsotrtrav.cz

Konzultace pro žáky i rodiče: kdykoliv po předchozí osobní či telefonické domluvě

 

Činnost výchovného poradce:

-          Evidence žáků se speciálně vzdělávacími potřebami

-          Příprava a zajištění podmínek a podpůrných opatření pro žáky s SVP

-          Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními ve Zlíně a Kroměříži

-          Zajištění plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů

-          Spolupráce s učiteli při řešení výchovných problémů žáků

-          Spolupráce se školním psychologem a metodikem prevence

-          Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

 

Činnost v oblasti kariérového poradenství:

-          Příprava žáků na zodpovědnou volbu povolání

-          Zajištění informovanosti žáků o možnostech vzdělávání

-          Komunikace se středními školami, zajištění a předávání propagačních materiálů SŠ

-          Skupinové poradenství při výběru střední školy

-          Tisk přihlášek na střední školy, evidence zápisových lístků

-          Spolupráce se školním psychologem v oblasti kariérového poradenství

 

 

 AKTUÁLNĚ

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

 

 Termíny jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR následovně:

 

 1. TERMÍN:  12. dubna 2021 – pro čtyřleté obory vzdělávání

     14. dubna 2021 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. TERMÍN:   13. dubna 2021 – pro čtyřleté obory vzdělávání

             15. dubna 2021 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Náhradní termíny pro všechny uvedené obory vzdělání jsou pak stanoveny v těchto termínech:

 1. termín: 12. května 2021

 2. termín: 13. května 2021

 

Termíny odevzdání přihlášek:

 

● Přihlášky na školy s talentovou přijímací zkouškou se odevzdávají nejpozději do 30. listopadu 2020 v příslušné škole. 

 

 První kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou se koná v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2021, na konzervatoře je stanovený termín 15. - 31. ledna 2021.

 

V případě oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku (termíny jsou uvedeny výše).

 

● Přihlášky na všechny ostatní obory středního vzdělávání se odevzdávají nejpozději do 1. března 2021 na příslušné SŠ.

 

Každý žák obdrží 2 přihlášky (uchazeč se může přihlásit na 2 obory vzdělání) a zápisový lístek.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, nejpozději však do 10 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí. Zápisovým lístkem stvrzuje žák svůj úmysl studovat na příslušné SŠ.

 

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace, s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění, a to pro všechny formy vzdělávání v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

 

Ředitel školy může stanovit také školní přijímací zkoušku.

 

Užitečné odkazy pro vycházející žáky:

 

www.zkola.cz

www.infoabsolvent.cz

www.emiero.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.cermat.cz

www.scio.cz