ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Žákovský parlament

Žákovský parlament

 

Členy parlamentu jsou dva zástupci z každé třídy, a to od 3. po 9. třídu. Členové žákovského parlamentu se schází ve školním klubu.

Na schůzkách se projednávají různé problémy, které se týkají jak školy, tak i samotných žáků.

Zástupci z jednotlivých tříd tak mohou přednést své požadavky a přispět tak ke zlepšení atmosféry ve škole. Zápis ze schůzek si berou s sebou a ihned po schůzce informují své třídy o tom, co se projednávalo, zda byl jejich požadavek vyslyšen, co nového se chystá apod.

Tento zápis je zvěřejňován také na nástěnce parlamentu a na stránkách školy, aby se každý žák či učitel seznámil s prací parlamentu.

Protože nechceme pracovat jen formálně, stanovili jsme si

 CÍLE PARLAMENTU

 • Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili svoje povinnosti
 • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s jinými lidmi
 • Vytvářet u žáků potřebu projevovat city ve svém chování, jednání a v prožívání životních situací
 • Pokusit se o větší a výraznější komunikaci žáků s vedením školy i učiteli
 • Vést žáky k aktivnímu přístupu při dění ve škole
 • Učit se spolurozhodovat o průběhu pořádaných akcí
 • Všímat si, snažit se předcházet, upozorňovat, případně pomáhat při odstranění projevů šikany
 • Podporovat zdravý způsob života bez drog a návykových látek
 • Pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt
 • Upevňovat zodpovědnost za své chování a jednání
 • Udržovat a podílet se na vytváření estetického prostředí ve škole
 • Dodržovat pravidla bezpečnosti ve škole i mimo ni
 • Potlačovat projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
 • Rozvíjet talent žáků
 • Naučit se šetrně zacházet s majetkem školy, vážit si pěkného prostředí ve škole i jejím okolí

 

 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 • Zvolení zástupci prezentují názory celé třídy
 • Pravidelně se účastní jednání parlamentu, kde projednávají společné problémy nebo návrhy svých tříd
 • Žáci se účastní života školy a školních akcí
 • Mohou přijít s vlastními návrhy a nápady
 • Předkládají vedení školy své připomínky a návrhy, mohou navrhnout řešení některých problémů
 • Žáci podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit všechny spolužáky

 

STANOVY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 • Každá třída si volí dva zástupce na funkční období jednoho školního roku
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně účastnit všech řádných i mimořádných jednání
 • V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni
 • Všichni členové mají rovnoprávné postavení, přítomní dospělí hlasovací právo nemají
 • K přijetí návrhů je třeba nadpoloviční většiny
 • Rozhodnutí žákovského parlamentu jsou pro všechny žáky závazná
 • Žákovský parlament se podílí na řešení problémů školy
 • Žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí školního rozhlasu, na nástěnce a na webových stránkách školy